Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

renriem. Anist. 1863. 80. — Onderzoek van eene verzameling Oostersche munten. Amst. 1865? 80. — Oratio de monotheismo Israelitarum, 1) i vinae patefaetionis testimonio. Traj. 1867. 80, en andere oraties, leerredenen, en vlugschriften van dezen lioogleeraar, van 1844 tot 1871; te zamen 16 stn. 4o en 80.

582 jacobus Isaaous Doedes, Do Jesu in vitam reditu. ïraj. 1841. 80. ■—- l)e opstanding van onzen Heer Jezus Christus, i tr. 1844. 80.— Over de tekstkritiek des Nieuwen A erbonds. Haarl. 1844. 4o. — Het regt des Christendoms tegenover de wijsbegeerte. Utr. 1847. 80, met 2 tegenschriften van J.'A. Bakker en J. Post Gz. — De leer van het avondmaal. I tr. 1847. 80, met tekenschrift van AV. A. van Hengel. — Evangeliebode. Utr. 1849—53. 5 d. 12o. — Avondmaalsgids. Utr. 1850. 12o. — Idem. 2e dr. Utr .1857. 12o. — Wat dunkt u van u zeiven? 2e dr. Utr. 1850. 12o. — Idem. 3e dr. Utr. 1858. 12o. — Idem. 4e dr. Utr. 1860. 12o. — De Groninger school in haren strijd. T tr. 1851. So, met 8 daarop gevolgde strijdschriften van Constant, L. S. P. Meyboom, e.a.; en andere vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1841 tot 1852; te zamen 29 dln. en stn. 4o, 80 en 12o.

58o , De leer der zaligheid (leiddraad"* Utr. 1852

12o, enz. 8 drukken. — (Verkorte leiddraad). Utr. 1865. 12o, enz. 3 drukken. — Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsclie geschiedenis. Utr. 1801. 12o, enz. 9 drukken. — Verkorte handleiding. Utr. 1871. 12o, enz. 5 drukken. — Losse bladen uit de geschiedenis van de invoerinj» der Kerkhervorming in Nederland. Utr. 1853. 12o. — Preken. (16 tal). T tr. 1854. 80. — Hebt £i'j de kosten berekend? I tr. 1855. 12o. — Twaalftallen preken. Utr. .1858/9. 2 d., en andere leerredenen en vlugschriften van dezen hoogleeraar, van 1852 tot 18-59; te zamen 56 stn. 80 en 12o.

o84 —-— , Oratio de critica studiose a theologie exercenda.

Traj. 1859. 80, met verweerschrift van D. Chantepie de la Saussave. — Modern of Apostolisch Christendom? Utr. 1860. 80, met tegenschrift van Philaletlies. — „Oud en nieuw". I tr. 1865. 80, met antwoord van C. AV. Opzoomer. — Oratio de libertate cum theologiae, tum etiam ecclesiae Christianae strenue vindicanda. Traj. 1865. So, met vertalingen en tegenschriften van Pli. R. Hugenholtz, "W. Huurling, en F. P. -T. Sibmacher Zijnen. 9 stn. — Her meneutiek voor de Schriften des Nieuwen Verbonds. Utr. 1866. 80. — Idem. 2e dr. T tr. 1869. 80. -—- Drie tijdpreken. Utr. 1866. postf. — De theologische studiëngang geschetst. Utr. 186(1. 12o. — Idem. 2e dr. Utr. 1882. 12o. — De Hei-

Sluiten