Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS DER UTRECHTSCHE AKADEMIE.

B O li K E N.

012 H. 11. A. J. van Ascli van \\ ijck, Instellingen van Hooger Onderwijs in l'trecht vóór den jare 1030. Utr. 1886. 8o.— Cr. J. Loncq CJz., Historische schets der T tiechtsche Hoogeschool tot hare verheffing in ]81 ó. Utr. 1880. — A. van lierkei, l uechts Hoogesohool \an 1814 tot 18S0. Amst. 1880. So.

013 Eene collectie autographen; brieven van Utrchtsche Hoogleeraren: li. A. Roëll. 1699 en 1717. C1. van Eek. 1720. — J. van Minden. 1726. T. Odé. 1743. — J. F. Reitz. 1700. -— .1. Horthemels. 17<iO. F. Uurmannus. 1700. — G. Bonnet. 1706. C. H. Trotz. 1770? — J. Th. Rossijn. 1808. -— J. Bleuland. 1827. II. .1. Rojaards. 1834. enz. 20 sts., in portefeuille. 614 Akademische Reglementen, Series Lectionum, Jaarboeken en historische brochures bf-tr. de Utrechtsche Akademie, tusschen 1704 en 1881. 30 stn. 4o en 8o.

015 Annales Academiae Rheno Trajectinae Ann: 1815—1836. 22 vol. So.

Dit zijn de 22 eerste jaargangen van de „ Annales" — zeer moeielijk meer te verkrijgen. — Ontbreken: dejaarg. 1824—1829, dus 6 d.

Voor de meer gedetailleerde beschrijving van den inhond der nu volgende verzamelingen Feestschriften wordt verwezen naar den Feest-catalogus 1881.

010 Eerste Eeuwfeest in 1736. Eene unieke verzameling feestredenen, lofdichten enz. bij die gelegenheid verschenen ; te zamen 33 stn. 4o en 8o.

011 150e A erjaring in 1780. — C. de Vries, Xaauwkeurige beschrijving van alle de plegtigheden, vreugdebedrijven enz. I trecht 1780. 8o, met 1 plaat.

01S Herstelling in 1815. — Redevoeringen en lofdichten, tevens op de kompagnie vrijwillige jagers der Utrechtsche studenten, in 1815; te zamen 10 stn. So.

Sluiten