Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare baais van alle weten ondermijnd; het blijkt daaruit, dat hij aanleiding vond op vermakelijke wijze den draak te steken met hen, die naar een grond zochten voor iets, waarvoor geen grond bestaat, daar immers de grondslag van alle bewijsvoering niet zelf weder een bewijs kan zijn. Wetenschap ware onbestaanbaar zonder eene op zich zelve staande zekerheid omtrent bepaalde fundamenteele waarheden, „ffa) Ss tive? ci xzopovtri xx) tüv txütx 7rev(nT,uevuv xxi tüv tov; >.óyov; tovtov? pióvov AfyóvTuv' fyroüat yxp tic o xprsuv tov vyixivovrx axi ohu; tov Trefi sxxittx xpivoiïvTX opQü:.

Tx h toixvtx XTTOp'/j^xtx o',U0IX SU Tl tcf! xttofslv TtOTCpOV XXÓ (uSj fiSV

vvv y, typyyópx,u.ev. Avvxvtxi "è'x'i xzopixt x'i toixvtxi txqxi to xuto'

7TXVTXV yxp Xoyov X^tOÏlJtV OVTOt £ivxi9 hÓyOV yxp ^TOVGIV Ü3V CUX G7Tt

Koyo;' xrclsi^ccc: yxp xpy)j ovx xiró'Sett;!; strnv, d. i. sommigen twijfelen echter 't zij uit overtuiging, 't zij uit disputeerzucht, en vragen. Wie zal uitmaken of iemand gezond is en of iemand in alles een recht inzicht heeft? Men kan met 't zelfde recht twijfelen, of wij thans slapen of waken. Al die twijfelingen komen op t zeilde neer, men wil dat alles bewezen worde. Want men zoekt naar een grond voor iets, waarvoor geen grond bestaat, daar de grond van alle bewijsvoering niet zelve weder een bewijs kan zijn". (Metaph. III c. 6 p. 1011, a, 31.) Door dat in te zien verheft Aristoteles zich boven alle empirisme. '

Ook uit de onderscheiding tusschen yvcopiftÓTepx (frujsi en yvupiIMTtpx üpiïv (Anal Prior II, c 23, p. 68, b, 35, E. Nic. VI, c 3 p. 1139, b.) blijkt, dat Aristoteles geen empirist was. Zij valt samen met de antithese tusschen noodzakelijke en toevallige waarheden. De bedoeling van Aristoteles was, dat de mensch begint met een zinneljjk wezen te zijn, en hem dus aanvankelijk enkel bijzondere feiten tot bewustzijn komen. De algemeene waarheden van fundamenteelen aard treden hem, zoo ooit, eerst later voor den geest, als de rede eene werkzame macht in hem wordt. Maar dan schitteren die waarheden in haar eigen licht

Sluiten