is toegevoegd aan uw favorieten.

Blikken in het verleden van Waterland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar boven de Kamer is, daar de bijzondere Regenten van Durgerdam, gevoegd met die van Uitdam, hunne Vergadering hebben. De tegenwoordige Kerk wcrdt hier, in den jaare 1643, beneden den Dijk, bij de Schutsluis gebouwd. Zij is versierd met een spits Toorentje, 't welk aan den Voorgevel uit het Dak rijst".

De tegenwoordige kerk dagteekent van 1840. Blijkens het kerkelijk archief te dier plaatse werd den I5den Jan. 1840 in het Gouvernementsgebouw te Haarlem aanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk voor de Ned. Herv. gem. aldaar. Het werk werd aangenomen voor / 5000 door den heer C. Tolk te Broek in Waterland. Het oude gebouw, dat van den jare 1642 dagteekende, was ten voordeele van den aannemer.

Tijdens dezen bouw hadden de godsdienstoefeningen plaats in het oude kerkgebouw der Doopsgezinden, de zoogenaamde Mennonieten Vermaning. Dit gebouw werd door de plaatselijke Regeering daartoe welwillend afgestaan en daarna op kosten van het Kerkbestuur voor het doel in gereedheid gebracht.

Den igden Maart werd de eerste steen van het nieuwe gebouw door een paar meisjes gelegd, bij welke gelegenheid de Herv. predikant, Ds. Brocdclet enkele verzen voordroeg, die nog in het archief bewaard worden. „Op 4 October 1840 — zoo lezen wij in de notulen — is het nieuwe kerkgebouw alhier door onzen leeraar, Ds. Broedelet, ten aanhoore van een ontzaggelijke schare volks, plechtstatig aan den dienst des Onzienlijken gewijd, met een leerrede ') over Openb. 21 : 22: „En ik zag geen Tempel in dezelve".

„In den toren — aldus Nd.-Holl. Oudheden — hangt een klok van 0,82 M. middellijn, waarop als randschrift: Tot

lezen. Uit het hooge dak rijst een vrij aanzienlijke koepeltoren, waarin een klok hangt van 1 M. middellijn, waarop ala randschrift:

Mijnder! Frederickz en Jan Kerck, Burgemeesters van Durgerdam, hebben tnijn doen gieten den 9 November 16&9"

') Deze ,,Feestrede" werd later gedrnkt en „uitgegeven ten voordeele van ninrnni#>fnnr1« Hat Hprvormde iremeente ''