is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel zilvernitraat en zilverjodide

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuiver Ag I zijn, maar moeten het mengkristallen wezen en wegens de verlaging moet de mengbaarheid met Ag N03 boven den overgang grooter zijn dan daar beneden ; we zullen de eerste mengkristallen Mj de laatste M2 noemen.

Om nu de samenstelling der mengkristallen, die zich uit de smelt afzetten te bepalen, is een geschikte methode het eindstolpunt of beginsmelpunt van een zeker mengsel te bepalen. Wegens het geringe thermische effect bij de smelting en het zeer steile beloop der smeltlijn was dit echter niet aldus te vinden. Ook de waarneming

1 . 0

van het uiterlijk biedt bezwaren wegens de groote geleidelijkheid der smelting, waardoor zeer moeilijk het eerste begin daarvan aan te geven is.

Door herhaalde proeven met een mengsel van 82.5 % in het apparaat van van Eyk gelukte het evenwel aan te toonen, dat dit mengsel bij 250° duidelijk voor een klein deel gesmolten was, terwijl het bij 225° nog twijfelachtig was. Ik heb 230° aangenomen als beginpunt. Bij hoogere percentages wordt de beslissing nog moeilijker door de kleuring ten gevolge van het licht.

Daar bij 134°, zooals we zien zullen, reden is aan te nemen, dat de phase Mx minstens 75 o/0 Ag I bevat, laat zich door dit punt en 230° bij 82.5 o/Q een lijn NL der beginsmeltpunten leggen, welke eveneens ongedwongen tot het smeltpunt van Ag I door te trekken is 1).

De beide lijnen I K en N L wijken weinig van rechte af. In de fig. zijn N en O wat meer naar rechts geteekend. Rekent men de beide zouten ongeioniseerd, dan zou dus de verlaging van het smeltpunt van Ag 1526 — 134 = 392° veroorzaakt worden door een concentratieverschil IN = 75 — G3 = 12 mol. proc. en hieruit zou men voor de smeltwarmte van Ag I per gram ± 1.7 cal berekenen, een zeker opvallend klein cijfer. Steger vond bij toevoeging van Hg I2 aan Ag I een depressie van 284° bij een concentratieverschil van 4% en dus nog ruim tweemaal grooter. Wegens onbekendheid met den ionisatietoestand is ook hier nauwkeurige berekening der smeltwarmte niet mogelijk; toch volgt ook hieruit voldoende, dat ze zeer klein is.