is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het afsluiten mijner academische studiën, biedt dit proefschrift mij eene welkome gelegenheid, openlijk mijn dank uit te spreken aan U allen, hoogleeraren in de wis- en natuurkunde, die mij door Uwe colleges en raadgevingen geholpen hebt.

In het bizonder voel ik mij gedrongen U, hooggeleerde Lorf.ntz, mijne erkentelijkheid te betuigen voor de zeer welwillende wijze, waarop gij mij steeds zijt tegemoet gekomen. De tijd, dien ik als Uw assistent heb doorgebracht, zal mij steeds in aangename herinnering blijven en dit des te meer, waar ik nog dagelijks het voordeel voel, van de ervaringen onder Uwe leiding opgedaan.

U, hooggeleerde Kamerlingh Onnes, kan ik niet genoeg danken voor het vele wat ik, gedurende de jaren aan l w laboratorium doorgebracht, van U heb geleerd. Grootendeels onder Uwe leiding is dit proefschrift tot stand gekomen en de welwillendheid, waarmee gij steeds mij bij moei-