is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weerstand van den draad r.2:i. die R., met II'., verbindt, bij de R3 opgeteld moest worden. Daar echter de weerstand van den platinadraad gevonden wordt, door het verschil te nemen van de waarden, die men voor R vindt, als men den weerstand van den platinadraad met toeleidingsdraden bepaalt en als men alleen de toeleidingsdraden neemt, zal deze fout in de eigenlijke uitkomst niet voorkomen, daalde verhouding der armen nagenoeg de eenheid was.

Wat de waarden van R'3 betreft, zoo dateerden de vermelde opgaven van de Reichsanstalt reeds van 1894, zoodat het in elk geval gewenschtwas de correcties opnieuw te bepalen. Nu is de methode met de brug van Wheatstone niet geschikt om kleine weerstanden te bepalen. Waaide opgaven over de grootere weerstanden nog juist bleken, kon ik voor de kleinere er met te meer gerustheid op vertrouwen, daar procentisch daarvan geen groote nauwkeurigheid verlangd werd.

Correcties voor de temperatuur van de bank ziin niet aangebracht. De temperatuurscoëfficient van liet manganindraad gaf de Reichsanstalt op als 0,000.01. Het grootste temperatuursverschil zal ongeveer 10" C. bedragen hebben. Hierdoor kunnen dus hoogstens afwijkingen ontstaan zijn van 1 op 10.000.

De weerstandsbank R":t was van nieuw-zilver, vervaardigd door Siemens en Halske. De waarde van deze weerstanden behoeven niet nauwkeurig bekend te zijn.

tfR R'3 (/R"3 Men vindt R — R'3 -j-R'3 R":j '

R'

De factor ——was in het ongunstigste geval

K 3 + K 3