is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlaagden druk kokende; in vloeibaar aethyleen onder normalen en verlaagden druk kokende; in vloeibaar methaan; in zuurstof onder normalen en verlaagden druk kokende en in stikstof onder normalen en verlaagden druk kokende. Daardoor kreeg men eene vrij regelmatige opklimming. Bij de laagste temperaturen zijn de intervallen kleiner.

Wat de metingen met den waterstofthermometer betreft, moet ik verwijzen naar de mededeelingen daarover door Kamerlingh Onnes gedaan in Meded. 27 en de latere met Boudin in Meded. <i0. Er werd gebruik gemaakt van den thermometer met het reservoir van 90 cM3. Onder gunstige omstandigheden is de temperatuur tot op 0°,02 te bepalen en ook bij het kookpunt van zuurstof werd de onnauwkeurigheid beneden 0°,03 geschat.

De metingen met den waterstofthermometer werden verricht door Dr. W. Heuse, wien ik hierbij mijn oprechten dank betuig voor de vele moeite, die hij zich hiervoor getroost heeft.

De bepalingen vervallen in 2 series.

De eerste serie werd verricht tusschen 13 Mei '02 en 10 Juli '02.

De tweede serie tusschen 10 Dec. '02 en 22 Dec. 02.

Het schijnt wenschelijk beide series afzonderlijk te bespreken.

De eerste serie heeft uitkomsten geleverd, die uit de volgende tabel zijn op te maken.