is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvolgens bepalen, le den weerstand van den platinadraad, 2e de verhouding van de weerstanden der twee draden, nogeens den weerstand van den platinadraad. De weerstand van den platinadraad behoeft dan niet met groote nauwkeurigheid bekend te zijn, daar de verhouding slechts weinig van dezen weerstand, d. i. van de temperatuur afhangt.

Deze wijze van bepalen heeft echter andere nadeelen. die, omdat men den invloed ervan niet kan nagaan, een bron kunnen worden van systematische fouten. Het geiukt niet om de beide draden, bij het. meten van de verhoudingen, zuiver tot twee takken van de brug te maken. In elk geval is er eene verbinding tusschen de twee draden noodig, die gevormd kan worden door twee van de toeleidingsdraden uit het bad. waarin gemeten werd, naar een der hoekpunten van de brug. Do weerstanden van deze verbindingen komen noodzakelijk bij die van de twee metaaldraden en maken dus correctiemetingen voor de weerstanden ervan noodzakelijk. Op zichzelf zou dit nog geen bezwaar opleveren; deze correctiemetingen werden ook bij het ijken van den platinathermometer verricht. Maar in dit geval wordt de weerstand van elk der metaaldraden op zich zelf niet bepaald, en mist men derhalve de eliminatie van alle overgangsweerstanden op dien van de bij de meting gebruikte stoppen na, zooals deze in hoofdstuk I. pag. 87 verkregen werd. Er kunnen dan fouten komen, waarvan men het bedrag slecht schatten kan. Overgangsweerstanden kunnen tot een vrij aanzienlijk bedrag voorkomen en door kleinigheden worden veroorzaakt, zoodat het mij noodig schijnt