is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het eindigen mijner academische studie is het mij een aangename plicht mijn harte/ijken dank te betuigen aan alle Hoogleeraren en andere Docenten in de faculteit der Wis- en Natuurkunde, wier zeer gewaardeerde lessen ik mocht volgen.

Vooral geldt mijn dank U, IIoogGeleerden Wefers Bettink, Ilooggeachten Promotor, die door Uwe groote welwillendheid en Uw krachtigen steun mijn' studietijd zoo aangenaam gemaakt hebt en bij wien ik nooit tevergeefs om raad aanklopte, ondanks uw zeer drukken werkkring.

Maar in niet minder mate komt mijn dank toe aan U, Hooggeleerden Van Rombvrgh, die mij de eerste lessen en daarmede de liefde tot de Scheikunde gegeven hebt, en zoo welwillend waart, mij de stof, door U zelf voor eigen onderzoek bereid, voor dit proefschrift af te staan en die mij bij de bewerking er van zoo dikwijls met raad en daad ter zijde stondt.

Ten slotte mijn dank aan allen, wier steun ik gedurende mijn studietijd ondervonden heb.