is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde ik gaarne eene doorsnede maken door den wortelbast. Daar hier te lande geen wortelbast te krijgen was, schreef ik aan prof. Treub te Buitenzorg, of die mij enkele stukjes wilde doen zenden.

Door zijne welwillendheid ben ik in staat eene microscopisch beeld van den wortelbast te geven en het is dus hier de plaats, 0111 mijn hartelijken dank te betuigen aan prof. Treub, die zoo vriendelijk was, dadelijk aan mijn verzoek te voldoen.

Ter vergelijking heb ik eene overeenkomstige doorsnede van den stengelbast naast die van den wortelbast geplaatst.

Geschiedenis der Kaneel.

Reeds Dioscorides maakt melding van Cinnamomumsoorten, die zeer gezocht waren. Hij geeft eene beschrijving van de plant, die de beste Kinnainomum levert. Ook vermeldt hij, dat het kaneelhout zich onderscheidt van de kaneel, omdat het eene andere samenstelling heeft.

De Onden schijnen de kaneel niet van Oeylon gekregen te hebben. (F. A. Flückiger en I). Hambury: Histoire des Drogues d'Origine végétale.) Ze is de oudste specerij geweest, want reeds in de Mozaïsche geschriften en liet Oude Testament wordt ze genoemd als iets van zeer hooge waarde, (Spreuken 7 : 17). Seleneus II, koning van Syrië, bood ze aan als geschenk aan den tempel van Apollo te Milete (246 v. Chr.) De Cassia is al genoemd in een Chineesch boek van 2700 vóór Christus en de schors van den kaneelboom