is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kregen kristallen hadden eerst een smeltpunt van 114°, maar door tweemaal omkristalliseeren uit aether rees het smeltpunt tot 123°. Door Wallach wordt als smeltpunt 125° opgegeven, maar ik kon het niet hooger dan 123° krijgen.

Eene broombepaling in de kristallen van 123° smeltpunt gaf:

Gevonden:

I II Berekend voor C10 HJG Br,,

69,6 o/o 70,04 % 70,14 %

zoodat werkelijk het tetrabromide van dipenteen gevormd was.

Dat dipenteen chemisch identisch is met limoneen, heeft Wallach uitgemaakt, nadat het hem gelukt was 1. limoneen te verkrijgen en door vermenging van evenveel 1. als d. limoneen dipenteen-verbindingen te maken. Wat de structuurformule betreft, daarover is men lang in het onzekere geweest, maar tegenwoordig wordt algemeen de formule door Wagner, in 1894 gegeven, als de ware aangenomen.

Nu het bleek, dat in de stof dipenteen, dus eene inactieve stof, aanwezig was, moest de draaiing aan iets anders toegeschreven worden en de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat zich phellandreen in die fractie bevond. Daar het phellandreennitriet kenmerkend is