is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik allen, die tot mijne vorming hebben bijgedragen, inzonderheid den Hoogleeraren en Docenten in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde mijnen oprechten dank te betuigen.

Met weemoed gedenk ik in de eerste plaats mijn veel betreurden leermeester, Bakhuis Roozeboom, onder wiens opwekkende leiding ik de bewerking van dit proefschrift aanving. Steeds zal ik het als een buitengewoon voorrecht blijven beschouwen, dat ik als zijn leerling van zijne groote gaven heb mogen genieten.

Uw gewaardeerd onderwijs, Hooggeleerde Holleman, is mij tot mijn leedwezen, niet lang ten goede gekomen.

Zeer ben ik U, Hooggeleerde Smits, verplicht voor de bereidwilligheid, waarmede Gij mijn Promotor hebt willen zijn. Mijn welgemeende dank zij U gebracht voor de hartelijke belangstelling, welke ik van U mocht ondervinden en den steun, welken Gij mij bij de voltooiing van dit proefschrift hebt verleend.

Mijn dank zij hier ten slotte gebracht aan Dr. Jaeger voor zijne raadgevingen en de welwillendheid, waarmede hij mij enkele zijner praeparaten ter beschikking stelde.