is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aethers eenerzij ds en de azo- en azoxybenzoëzure esters anderszijds aantoonde. Bij beide is de azoxvgroep degene, die de vloeiende kristallen te voorschijn roept, terwijl l>ij de azolichamen liet verschijnsel verdwijnt.

De voornaamste resultaten der verdere onderzoekingen van Vorlander zijn in 't kort samengevat de volgende:

De normale keten bevordert de aanwezigheid der vloeiende kristallen, evenzoo doet dit de substitutie op de paraplaats, terwijl bij dezelfde substituenten op de ortho- of metaplaats geen vloeiende kristallen optreden.

De afwezigheid van een tan tomeer waterstofatoom is naast de paraplaats der substituenten van grooten invloed op de vloeiend kristallyne eigenschappen. Daar, waar tautomerie mogelijk is ontbreekt de vloeiend-kristallyne phase, terwijl deze te voorschijn komt zoodra men de tautomere waterstof door alphyleering of acyleering vastlegt. Als zeer belangrijke factor naast de lineaire structuur, de paraplaats der substituenten en de vervanging der tautomere waterstof treedt de koolstofdubbelbinding op, daar de invoering dezer laatste öf de vloeiende kristallen te voorschijn roept of hen van den monotropen vorm in den enantiotropen doet overgaan. Zoo heeft b.v. de azoxvbenzoëzuremethylester geen vloeiende kristallen, terwijl deze bij de azoxykaneelzuremethylester in de enantiotrope modificatie voorkomen; de azobenzoëzure aethylester is monotroop vloeiend kristallyn, de azokaneelzure aethylester daarentegen enantiotroop.

De verschillende door Yoelander verkregen resultaten leidden hem tot de conclusie, dat de anisotroop vloeibare