is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p-azophenetol en p-azoanisol werden medegedeeld. In deze publicatie komen eveneens T-X diagrammen voor. welke echter onmogelijk het juiste gedrag dezer stelsels kunnen aangeven, daar zij niet in overeenstemming zijn met de phasenleer.

Het groote verschil tusschen hunne voorstelling en de mijne is daarin gelegen, dat zij geen coëxistentie der verschillende phasen beschouwen. Zij noteeren bij de verschillende mengsels

slechts die punten, waar alle stof in eene andere phase is overgegaan, zonder acht te geven op het feit, dat het onderscheid tusschen een mengsel van twee componenten en eene zuivere stof daarin bestaat, dat bij de laatste een scherp overgangs- en smeltpunt optreedt, terwijl bij het eerste deze

transformaties gedurende een traject verloopen.

Het door hen geteekende diagram voor het stelsel p-azophenetol + p-azoxyphenetol is in tig. 31 weergegeven. Door vergelijking met het mijne (zie tig. 32) ziet men, dat de snijding der continue lijnen A D B en E D C in het punt D eene onmogelijkheid is. Op I)B toch zetten zich naast de isotrope vloeistof vaste mengkristallen af; op A D naast de vloeiende kristallen de vaste. Punt D moet dus een punt der driephasen-