is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

propionaat. Dit propionaat vertoonde bij snelle afkoeling schitterende interferentiekleuren, analoog aan die, welke optreden bij cholesterylesters met metastabiele anisotrope vloeistofphasen. Het vermoeden ontstond dientengevolge, dat liier eveneens metastabiele vloeiende kristallen optraden. Het bleek echter, dat na volkomen vastworden van het 3-phytosterinepropionaat die kleuren langen tijd bleven bestaan. Het microscopisch onderzoek leerde, dat er geene. of zeer snel verdwijnende vloeiende kristallen optraden; dat daarentegen het kleurverschijnsel door eene zeer eigenaardige sferolietenstructuur werd veroorzaakt. Het verminderen der kleurverschijnselen bij het phytosterinepropionaat door vreemde bijmengsels is een gewichtig bewijsmateriaal tegen Vorlander's bewering, dat de merkwaardige kleurverschijnselen bij de cholesterylesters aan bijmenging van homologe cholesterinen toe te schrijven zijn.

Mijns inziens blijkt bovendien uit het bovenbeschrevene de mogelijkheid, dat de door Lehmanx waargenomen kleureffecten, die in de meeste gevallen korten tijd vóór het totale vastworden intreden, niet aan het optreden van eene andere vloeiend kristallijne modificatie mogen toegeschreven worden, doch aan een gedeeltelijk vast worden tot deze kleurige sferolieten.

Inderdaad is uit Vorlander's resultaten met andere vloeiende kristallen, evenals uit de mijne met de cholesterylesters, zeker de conclusie te trekken, dat het niet geoorloofd is een overgangspunt alleen met behulp van deze kleurveranderingen te bepalen.