is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9G 0 0 en met een verzadigde waterige sublimaat-oplossing. In de laatste vloeistof bleven de objekten 24 uur, werden daarna gedurende 2 dagen op alkohol 70 % gebracht en eindelik bewaard in alkohol 96 °/0.

De dikte van de doorsneden bedroeg, ook in dit geval meestal 3 a u, doch nooit meer dan 5 u.

§ 2. Methode van Onderzoek.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of de celplaat een cytoplasmatiese lamel („Hautschicht") is, dan wel of hij bestaat uit stoffen, welke overeenkomen of nauw verwant zijn met celwandstoffen, was een behandeling van de doorsneden met Eau de Javelle de aangewezen weg.

Immers het is bekend, dat in dit reagens alle celbestanddelen oplossen, voor zover ze bestaan uit eiwitstoffen. Bestond dus de celplaat uit cytoplasma, dan moest hij in E. de Jav. geheel oplossen. Ten einde een ieder in staat te stellen, met zo weinig mogelik moeite mijn resultaten, in dit hoofdstuk vermeld, te kunnen kontroleren, zal ik zeer in details mededelen, op welke wijze ik mijne dunne coupes geschikt heb gemaakt voor een behandeling met een zo sterk inwerkende vloeistof als Eau de Javelle.

Ee'n of twee doorsneden van een serie, verkregen op de gewone wijze met het mikrotoom, werden opgeplakt op een half dekglaasje; bij voorkeur gebruikte ik dekglaasjes van 18 X 18 mM., welke met een schrijfdiamant middendoor werden gesneden; van de zo verkregen rechthoekige kleine glaasjes werd van de rechterbovenhoek een stukje afgeknipt (vgl. pag. 54). Het is wenschelik de dikste glaasjes uit te kiezen, omdat er herhaaldelik vloeistoffen onder door moeten worden gezogen, zoals verder zal blijken, en 't is licht in te zien, dat deze vloeistoffen gemakkeliker over het glaasje heen vloeien, als dit al te dun is. Het opplakken van de coupes geschiedde meestal