is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houtskoolde manhooge pijpjes, zware ongerepte pijnboomstammen omhoog stijgen.

Elders is het vuur beter geslaagd, en dan schijnt het gewezen bosch een reusachtig kermisveld, waar alle spellen en kramen zijn afgebrand en alleen nog omhoog steken de slanke palen, die de groote tentdaken droegen.

*-» O

/oo iets ziet men vooral waar spoedig ruimte was te maken voor dorp of stad. Dat gaat snel in zijn werk. Zoo reed ik door Mena (aldus genoemd naar een Hollandsch meisje) welke stad nog geen twee jaar oud was, en reeds 3000 inwoners telde. Honderd vijftig huizen waren aan den telefoon aangesloten en weldra zouden er waterleiding en elektrisch licht komen. De huizen alleenstaande te midden der hoornen — waren alle van hout, waaronder zéér bevallige; en op de vraag: ol zoo'n planken stad niet erg gevaarlijk was? antwoordde mijn geleider: „Nu nog niet, dat wordt eerst het geval als brandverzekering hier wordt ingevoerd; thans past ieder goed op." De stad welke reeds drie kerken telde, leeft hoofdzakelijk van houthandel en veeteelt, ook van vruchtenbouw. Tijdens mijn verblijf was de aardbeziënpluk in vollen gang; de vruchten werden tot naar Chicago toe verzonden, een afstand verder dan van hier naar Weenen.

Elders langs de Golf-lijn — want het is de Kansas-citv 1'ittsburg-Gulf-line welke ik hier op het oog heb (en de tooneelen langs welke zij voert, zijn zoo eigenaardig omdat deze spoor eerst zoo kort geleden in gebruik weid genomen) — rookten nog de verbrande boomen terwijl de huizenbouw reeds ia vollen gang was. Weer op andere plaatsen was de timineragie afgeloopen; de planken huizen 1111 nog versch gezaagd geel-bruin: de winkels kenbaar aan het hooge platte front, zooals van