is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigd voorstander was van handenarbeid op de lagere school, welk onderricht Amerika uit Rusland heeft overgenomen en dat er - zooals wij later zullen zien - meer en meer belangstelling ondervindt, óók op de hoogere scholen.

Doch nu brandt gij als Hollander van nieuwsgierigheid

om te weten wat in reusachtig New-York aan klein Nieuw

Amsterdam herinnert. Ach, niet veel; de mode om van Holland af te stammen dagteekent eerst van lateren tijd;1 en aangezien de punt van het eiland Manhattan, waarop die nederzetting werd gesticht, het zaken-deel der stad is geworden, bleef van de oude gebouwen geen spoor over. Alleen enkele namen brengen den vroegeren toestand in gedachte: Wallstreet, waar vroeger de omwalde stad eindigde, en die thans de meest beroemde of beruchte

straat is van financieel New-York. En dicht daarbij brengt

de 0111 andere redenen niet minder beruchte „Bowery' straat, in herinnering een der bouwerijen (boerderijen)

welke buiten de wallen lagen.

„Ik heb mij dikwijls afgevraagd — schrijft Fiske — waar-

> Fiske in zijn zoo lezenswaardig boek „The Dutcli and Quaker Colon;e8 i„ America" (Macmillan, London 1899) zegt dit uitdrukkelijk. Trouwens men moet wel in het oog houden dat de Nederlandsche nederzetting zéér klein was. Volgens Th. Roosevelt's New-York (Historie town series; Longman, Green & Co. 1898) telde de stad, toen Engeland die wederrechtelijk in 1664 in bezit nam (in vollen vrede)! slecht vijftien honderd ingezetenen. De bezetting bestond volgens Fiske uit honderd vijtti„ man, en er waren slechts tweehonderd vijftig weerbare burgers ! Kn hoevelen dezer waren Nederlanders Ï Misschien hoogstens de helft, want er woonden vele Engelschen en Hugenoten, en van nog anderen landaard Men geeft dus toe aan eene illusie, door in New-York Nieuw Amsterdam terug te willen vinden. Zelfs van de eeuw volgende op die welke de Nederlandsche vlag wapperen zag op Manhattan, zijn slechts weinige sporen over. („Nooks and old Corners of New-York" door C. llem-

atreat. 1899.)