is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat dit perceel zooals bovenstaande cijfers uitwijzen, nog niet op de helft der werkelijke waarde is aangeslagen, heeft niets bevreemdends. Een onjuiste schatting is geen uitzondering, eerder regel in Amerika, en vooral de groote steden hebben daarin het middel gezien om de staatslasten zooveel mogelijk op het platte land te schuiven Doch met belasting-beschouwingen wil ik uw humeur niet bederven; liever uwe verbeelding voeren naar het punt waar men bij het leelijkste gebouw deistad het mooiste uitzicht heeft op den Hudson, welke ofschoon een paar kilometer breed, toch niet overmatig wijd schijnt, omdat massieve, groen bedekte heuvelrijen

dien omzoomen en smal houden.

Daar staat het monument van Generaal Grant; van buiten mislukt voorbeeld van klassieken stijl; van binnen herinnerende aan het graf van Napoleon in de kerk der Invalieden. Democratisch is naast den uit rood porfier gehouwen sarcofaag, welke Grants lichaam bevat, een gelijksoortige gesteld waarin eenmaal zijne echtgenoote zal rusten. Maar beter dan dit monument van niet eens twijfelachtige schoonheid, wordt de Generaal geëerd door de houding van het publiek : De deuren staan wijd open, maar niemand treedt niet gedekten hoofde binnen en slechts fluisterend wordt 111 die ruimte gesproken.

Den dooden eerbied te bewijzen, niet vluchten voor het beeld des doods, daarvan getuigt Amerika allerwege.

1 ïïï Kansas-city bijv. wordt openl.jk erkend dat de geschatte waarde der perceelen zelden meer dan 35 pCt. van de werkehjke waarde bedraagt; dikwijls niet .neer dan 20 pCt. Ken belangrijk overzicht tusschen het verschil in schatting op platte land en in stad voor verschillende deelen der Unie geeft de „1'olitical öc.ence Quarterly (Sept. 1899.)