is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nijmegen, Delft en Zutphen van thans I En nu? Tegenwoordig telt Philadelphia er l»/4 niillioen, New-Vork o', s inillioen, Boston (niet voorsteden) 1 millioen.

lloe zou in zoo korten tijd een volk zich in zulk een wasdom kunnen ingroeien? De zuurdeesem van het oude onvervalschte Amerikanisme is dan ook nog niet in staat geweest die massa Europeanen te doorzuren, die wij over dat land hebben uitgestort als uit een vuilnisemmer. 1

Ook de oude Amerikaan was van Europeeschen komaf, maar van een ander gehalte dan waarmede koloniën meestal zich tevreden moeten stellen. Die daarheen trokken in de 17" en de 18i; eeuw, trokken er heen minder uit begeerte naar goud, dan uit begeerte naar rust. Niet vadsige, lichamelijke rust, maar rust voor het gemoed. Het waren mannen en vrouwen van karakter, die zich daar neerzetten, en gelijk Frankrijk geestelijk verbloedde dooi de uitbanning der Hugenoten — dwaas Frankrijk, reeds zedelijk zoo verzwakt door den moord der Albigenzen vier eeuwen vroeger — zoo gaf ook Duitschland in zijne Paltsbewoners, Engeland in zijne Puriteinen de beste, krachtigste, soberste elementen prijs. Ook Nederland — dat wij dit nimmer vergeten! — heeft, niet geleerd door eigen onderdrukking, nog in deze eeuw velen gedwongen om des geloofs wille aan gene zijde van den Oceaan een verlichter vaderland te zoeken.

Dat krachtige ras — nog gestaald door den strijd tegen Indianen en Canadeezen — heeft in den onafhankelijk-

1 Kob. A. Woods in ,The Quarterly Journal of Eoonoiuics" (Nov. 1899) schrijft: It is unfortunatelv true in large cities at least, tliat the Americanising prueess. remarkable as it? achievements are, lias had its results rather in opening up fuller intercourse within (the) heterogeneous immigrant mass tlian in relating it in anv way to the orginal American element in the population.