is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand in de Atlantische slavenstaten geacht worden te gelden voor die, welke meer in het Zuiden en langs de goll van Mexico liggen. Daarom wil ik mij niet bepalen tot Powell's tooneel van huiselijke vredigheid —waarbij misschien niet zóó lang zoude zijn stilgestaan indien het niet herinneringen uit eigen land en eigen jeugd opriep: van beminnelijke oude bloedverwanten, van trouwe dienstboden — allen heengegaan; van jongensgeluk op groot buiten, met neefjes en nichtjes, nu allen ook reeds oud.... Eigenlijk heb ik enkel ten mijne genoege die voorrede vertaald, gelijk Powell die enkel ten zijne genoege neerschreef Maar ik wil ook Zuidwaarts voeren naar

waar New-Orleans ligt, en zulks te liever 0111 zoodoende u in kennis te brengen niet eene schrijfster, die Fransche bevalligheid aan Duitsche innigheid en Engelschen humor paart; een dier verschijningen gelijk er slechts op zulken cosmopolietischen grond kunnen geteeld worden. Dat Grace King een geloovig katholieke is, zal echter niet blijken uit hetgeen ik thans overneem, evenmin als enkele der hierboven geprezen eigenschappen; hadde ik dan ook niet een bepaald doel voor oogen , zeker ware een meer kenmerkend opstel gekozen uit de Balvomj stories welke zij aan hare moeder heeft opgedragen. 1

Reeds de voorrede van hare verhalen-verzameling is vol kalme poëzie, en herinnert aan haar eigen jeugd, aan de avonden op het balcon gesleten als in den maneschijn, na de drukkende tropische hitte van den dag, ile vrouwen in luchtig gewaad samen schoolden, en hare moeder vertelde uit eigen leven of wat zij had gelezen of gehoord, intusschen door de open deur een wakend oog houdend op de sluimerende kleinen.

1 New-York, the Century Co. 1893.