is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armoedige herinneringen, welke hij met eerbied aanwijst. Armoedig zijn zij, want zelfs de uniformen van den generalissimus kan men het aanzien dat zij behoorden aan een man, die kampte in een burger-leger waar officier en minderen gelijk staan. En terwijl ik daar eenzaam ging langs die eenvoudige relieken, welke de kale vertrekken nog kaler deden schijnen, dacht ik aan u, Nederland, dat misschien ook eens zal ondergaan in eene worsteling met een te machtige. Moge dan langs uwe armzalige trofeeën — die meer herinneringen dan trofeeën zullen zijn — de naneef met evenveel recht eerbiedig treden ! Want al is in onze oogen de zaak der Zuidelijken geen heilige zaak : grootere helden, mannen met meer doodsverachting, met meer taai geduld, heeft de wereld niet voortgebracht; en niet ten onrechte is het fraaiste standbeeld dat op Amerika's bodem staat, gewijd aan den generalissimus der Zuidelijken: Lee.

Na Lee's standbeeld is dat van Washington het meest beteekenende van liichmond. Geen wonder, want Virginia was de bakermat van den eersten der presidenten, gelijk van zoovele volgende; en wél is in het oog te houden dat de Zuidelijke Staten — later zoo diep vernederd — eenmaal de eersten waren; ju, het trotsche bewustzijn van te zijn geweest wie de wet voorschreven , heeft er niet weinig toe bijgedragen hen tot de secessie te doen besluiten. 1

W ilt gij weten hoe er gevochten werd? Zie hier een schetsje ontleend uit eene geschiedenis van Missouri,ge-

1 De Zuidelijken waren ten tijde van don onafhankelijkheidsoorlog de eersten, óók wat rijkdom betreft; oen rijkdom die echter wél verschilde van dien der hedendaagsche Amerikaansche geldvorsten. Charles Carroll of Carrollton, die voor den meest vermogenden werd geli hiJ mi, was niet veel meer dan een milliocn gulden „waard"; althans op dat bedrag schatte diens vader zjjn vermogen in 17«.'>. Wat misschien nog meer zal verwonderen, is dat deze Marylandere.ni katholiek was, want