is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVestersehe Steden. 1

(MINNEAPOLIS, CHICAGO).

I

Er is maar één middel om zich een moderne Amerikaansche stad, dat wil /eggen een westerscli Amerikaansche stad in te denken: daar zelf lieen te gaan, en dan langen tijd, in alle richtingen, door de straten te trammen. En znlks niet in een enkele stad, maar in vele steden, totdat uit al die variëteiten zich eindelijk het stadsbeeld ontwikkelt.

Hoe anders blijkt dan die stad te zijn dan de voorstelling, welke men er zich van vormde op gezag van plattegronden! O, hoe zonk de moed in de schoenen, bij het vóór den aanvang der reis doorbladeren van den Raedeker voor de Vereenigde Staten ! Wat al eenvormige plans, wat al steenkleurige roosters, haast voorspellende gevangenistralies ! ïloe prozaïsch moest men niet worden na maanden lang aldus recht loopen als tusschen rails, steeds rechte hoeken omslaande; de verbeelding eindelijk enkel vervuld van wiskundige figuren ! Zelfs de overigens zoo levendig geschreven Géographie Qniverselle van Elisée Reclus kon den indruk dier plattegronden

1 Onder den titel: Groene Steden en Zwarte Steden opgenomen in ,de Gids" van Xov. 1899, zijn hier de slotbeschouwingen weggelaten, welke uitsluitend betrekking hadden op Xederlandsohe spoorwegtoestanden.