is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen wonder dan ouk dat Professor Frankenberger in de weinige woorden, waarmee hij het gedrukte verslag van het „Twenty ninth annual joint debate of the Universitv of Wisconsin : Municipalisation of street railways" aan het publiek aanbeveelt, het tramvraagstuk kenmerkt als liet grootste gemeentelijke vraagstuk.

In een tachtigtal dicht bedrukte bladzijden bevat die brochure de pleidooien — vóór en tegen — gehouden op den jongsten feestelijken woordkamp tusschen twee letterkundige vereenigingen der hoogeschool van den Staat Wisconsin. Philomathia en Athenae hebben elk drie leden afgevaardigd, die eene jury —bestaande uit drie der professoren — moeten overtuigen van het al dan niet doelmatige van gemeentelijk tramwegbedrijf. En opdat de strijd niet worde een schermen in de lucht, is een concreet geval gesteld: het tramwegwezen van Chicago.

Deze debatten geven een aardig kijkje op het leven aan eene Amerikaansche hoogeschool — zelfs dames woonden den woordkamp bij ! — maar zij zijn voor den vreemdeling óók nog belangrijk omdat deze zoodoende een denkbeeld krijgt, hoe „politics" een gemeentebestuur bederven. Want de studenten spreken als Amerikaan en student: ronduit. Trouwens onpartijdigheid kan hun geen moeite kosten, want met Chicago heeft die hoogeschool niets uitstaande. Zij ligt zelfs in een geheel anderen Staat ;"en het is eigenaardig Amerikaansch dat men, om de gedachte te bepalen, eenvoudig de vuile wasch van zijn buurman uithangt. Wat zouden wij er bijv. van zeggen, indien eens in de aula te Brussel openlijk kritiek werd uitgeoefend op Nederlandsche toestanden!

De jongelui hebben gezorgd niet dan weibeslagen in

1 Spreek uit Chicaogo; de i bijna toonloos, de klemtoon op de middellate lettergreep, de <jo zooals gewoonlijk in liet Eiigelsoh.