is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dicht stondt hij het dalende kwartcirkelvornrig rolvlak; en meerdere zwaarte dan die van de Juggurnautskar zoude u vermorselen. En ginds: is het eene nachtmerrie, of vouwt daar een reuzenhrug in enkele secunden samen als een knipmes?

Van de koortsachtige haast, waarmede alles geschiedt, is moeielijk beter bewijs te vinden dan dit: de afwezigheid van opzettoestellen bij de draaibruggen. Gij kent ze wel: die zelfs den meest geduldigen Hollander het bloed naar het hoofd jagende werktuigjes, welke nadat de brug al lang is dichtgedraaid, en gij er over wilt snellen, noodzaken te wachten totdat de beambte zorgvuldig zijn krukje in een ander gaatje heeft geplaatst, en dan ronddraaiende, zoetjesaan het dek van de brug juist op één hoogte heeft gebracht met de bestrating op het landhoofd. Liever dan zooveel tijd te verliezen, dwingt men daar met ruw geweld, door wielen onder het uiteinde der brug, dat rij vlak bij het sluiten in de hoogte En ook bij die bruggen zwaait mede over de watervlakte, wie niet tijdig het beweeglijk deel verliet!

Welnu, in die zelfde stad waar men zoo het vernuft. . . en de fantasie van den technicus vrij spel laat; waar men bij den aanleg van werken hem over meer honderd-

1 Do hoofdingenieur wien ik nijjne verwondering mededeelde over deze tegen alle Hollandsche begrippen indruischende handelwijze, gaf te kennen dat hij opzettoestellen ondenkbaar achtte: het eerste wat de brugwachters zouden doen, ware die onbruikbaar te maken! Dergelijk zelfbewustzijn van het bedienend personeel moge bedenkelijk wezen, het neemt ook dikwijls beteren vorm aan; zoo te Milwaukee de weigering van een brugwachter 0111 den dollar aan te nemen, dien ik hem aanbood wegens het ten mjjnen genoegen openen en sluiten van zijne brug. ^Het is mijne betrekking, ik word er voor betaald", luidde het op eenvoudigen doch beslisten toon gegeven antwoord.