is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dut drijven, zóózeer wordt er het verlammende van gevoeld, dat in eene brochure, door de regeering van een der Staten op de spoorwegen verspreid in een noordelijk , nog te weinig bevolkt land, onder meerdere lokmiddelen een overzicht wordt gegeven vun de ingezetenen nuur de beroepen, en veelzeggend, onder aan de lijst is geplaatst: puiiliciam 1; zegge maar één!

II

Politician is derhalve een beroep. Men vrage mij van dut woord geen vertuiing. Door „staatsman" is het zeker niet weer te geven; en evenmin is het te omschrijven door staatkundigen tinnegieter, dezen als spotnaam hier te lande overgebleven titel van llolberg's menschkundig tooneelspel. Want die tinnegieter oefende tenminste naast, de staatkunde nog een nuttig vak uit.

Het beste is dus dat woord onvertaald te laten, even als onvertaalbaar zijn de benamingen der beide groote Amerikaansche staatspurtijen: Republican en Democratie; die men nog maar het scherpst omschrijft door te verklaren dat een Democrat niet is een Republican, noch een Republican een Democrat1; waarbij dun nog wèl in het oog is te houden dat een zuidelijke Democrat veel heeft van een noordelijken Republican, enzoovoorts. Vraagt gij wat in staats- of stadsbestuur het regeeren van beide partijen

1 Wie dit woordenspel moge vinden, wijs ik op eene zinsnede uit liet werk van Carroll 1). Wrigkt, United States commissioner of labor: Outline of practical sociology (New-York, Longman*, 1899); ilie over de organisatie der partijen sprekend, zegt: It is througli these oliannels tliat people express their sovereignty by direct action, tlius securing a democratie form of government witii a republican method of administration.