is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslag enkel zal geschieden naar den maatstaf van geschiktheid." Maar hoe aan zulk een fictie waarde te hechten, waar men weet, dat een vierdedeel van den gemeenteraad bestaat uit houders van drankhuizen (saloons) en speelholen, ja, dat zelfs een achttal dezer voorzit in de meest gewichtige stedelijke commissies! 1

Ln ook te versch nog lag bij professoren en studenten in liet geheugen hoe te Philadelphia „Boss" Me. Manes, niet tevreden met het gas te beheerschen, ook de tramwegen en zoodoende het trampersoneel opkocht, teneinde aldus zijn stemmental te vergrooten. Want werden in Chicago de trams gemeente-eigendom, dan zoude met één slag een leger van vijf en twintig duizend gemeente-ambtenaren zijn geschapen — wat niet hunnen invloed op familiebetrekkingen, allicht vertegenwoordigen zou een macht van vijftig duizend stemmen; voldoende dus om elke \ erkiezing in de eene of andere richting te sturen.

Inderdaad, kijkjes op het Amerikaansche leven als dit Wisconsinsche debat verschaft, doen een Europeaan zich afvragen hoe het mogelijk is — niet dat zulk een organisme leeft maar méér dan leeft: groeit en bloeit in eene zoo buitengewone mate, dat hij in eigen werelddeel geen wedergade kan vinden. Doch zulks is omdat wij — meer en meer geneigd om op stad en Staat te steunen; meer en meer hulp zoekende — ons niet kunnen voorstellen hoe daar stad- en Staatsbestuur nog bijzaak zijn, hoe het politiseeren daar slechts goed i> voor zwakkelingen, die

1 Behalve het hierbovengenoemde voorbehoud, was nog dit tweetal gemaakt:

1". aangeniimen wordt, dat de wet en de concessies overname van het tramwegnet toelaten;

2". dat de wetgeving van den Staat het gemeentebedrijf niet aan banden legge.