is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wagen inet rails eu dwarsliggers, vervolgens een wagen voor 't personeel, en ten slotte een ambulance. Het opschrift trok dus niet de aandacht, wel een neger, die op 't uitstapbalcon stond en boekjes uitdeelde. Weder op mijn zitplaats terug, werd dat boekje doorgebladerd eu daaruit bemerkt, dat hier het woord „rescue" in overdrachtelijken zin was te nemen. De wagen behoorde nl. aan het hoofd eener wijdvertakte philanthropische instelling, welke gevallen meisjes en vrouwen toevlucht biedt. De heer Crittenden, voorzitter en voornaamste geldelijke steun van dit lichaam, had dien wagen tot zijne woning gemaakt, en bezocht daarmede zijne \erschillende inrichtingen, welke overal in de Vereenigde Staten verspreid liggen; wijders deed hij er propagandatochten mede, en spaarde zoo verblijfkosten uit, terwijl de reiskosten nihil waren, want de spoorwegmaatschappijen, die geestelijken steeds voor half geld vervoeren, namen zijn car gratis mede.

Het traktaatje waaruit deze bijzonderheden bleken, prikkelde tot interview; echt Amerikaanscli was het half levensbeschrijving, half aansporing tot helpen. De omstandigheid dat men de treinen van 't begin tot het einde kan doorwandelen, maakte een bezoek gemakkelijk; ik gat mijn kaartje aan den zwarten knecht, en bevond mij weidia in gezelschap van een zestiger met aangenaam opgewekt uiterlijk, die alle goede hoedanigheden bezat, welke een Christen kunnen sieren, ook die van niet-zalvend te spreken.

Man van zaken was hij geweest , man van zaken was hij gebleven. Als loopjongen zonder een cent op zak te New-York begonnen, had hij van lieverlede in drogistenen apothekerswaren een paar millioen verdiend. Toen sloeg hem het noodlot; zijne vrouw stierf, daarna zijn eenig kind: een dochtertje, Florence geheeten. Te harer