is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele leergang' duurt 4 jaren; de scholieren moeten dus 8 termen of klassen doorloopen. Aangezien de lagere school ingericht is voor het onderwijs van kinderen van 0 tot 1-1 jaar, wordt dus de Hoogere Burgerschool op het 18e jaar verlaten. Doch hierbij is op te merken dat een achttienjarig Amerikaansch jongeling of meisje gelijk is te stellen, wat zelfstandigheid betreft, met een van 21 jaren bij ons te lande — de geheele levenswijze brengt dit mede, en de school houdt hiermede rekening, is zelfs in die richting werkzaam.

Het getuigschrift der lagere school verschaft toegang aan de kinderen der ingezetenen ; slechts door kinderen \an elders wordt een toelatingsexamen afgelegd. Het eerste wat de toegelatene te doen heeft, is te kiezen welken leergang hij wil volgen — waarbij hem zoo noodig de Directeur terzijde staat. Maar het is niet voldoende een leergang uit te kiezen; óók in dien leergang zelt zijn velerlei keuzen te doen. Al naar den aard van den leergang toch bevat deze in eiken „term" of halfjarigen cursus, drie of vier verplichte vakken; doch behalve de verplichte, mag de leerling er andere Dij beoefenen; in het eerste jaar. muziek, elocutie (goed leeren lezen en spreken), teekenen, dierkunde, plantkunde, fransch, boekhouden; in het tweede jaar: teekenen, dierkunde, plantkunde, tiansch, duitsch, natuurkundige aardrijkskunde; in liet jaar. behalve de drie laatstgenoemde vakken, Amerikaansche geschiedenis; in het laatste jaar: fransch, duitsch, sterrenkunde, zielkunde, aardkunde, handelsrecht, driehoeksmeting , hoogere stelkunde, wiskunde, analytische geometrie, en Amerikaansche geschiedenis. (De verplichte \akken zijn vermeld in nevenstaande tabel.)

Gelijk men ziet, is de keuze ruim — een ieder kan dus nemen wat hem goeddunkt. Maar heeft de leerling eens