is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leergang: Engelsohe Klassieke Latijnsohe '"u''.n 1Moderne talen Handel.

B B •' tenschappelijke

le halfjaar. engelsch, al- latjjn, engelsch, latijn, engelsch, latijn, engelsch, fransch of engelsch, alge-

ge b ra. natuur- algebra, natuur- algebra, natuur- algebra, dier- duitsch,engelsch, bra, natuurk. of

kunde of staats- kuilde of staats- kunde of staats- kunde. algebra, natuur- staatsinrichting,

inrichting. inrichting. inrichting. kunde of staats- boekhouden.

inrichting.

2e „ engelsch, alge- latijn, engelsch, latijn, engelsch, latijn, engelsch, fransch of engelsch, algebra, staatsinrich- algebra, natuur- algebra, staats- algebra, dier- duitsch,engelsch, bra, staatsinr. of ting of natuur- kunde of staats- inrichting of na- kunde. algebra, staats- natuurkunde, kunde. inrichting. tuurkunde. inr. of natuurk. boekhouden.

He „ engelsch, alge- latjjn, grieksch, latijn, engelsch, latijn, engelsch, fransch of engelsch, han-

bra, oude ge- engelsch, alge- algebra, oude ge- algebra, plant- duitsch,engelsch; delsrekenen,

schiedenis. bra. schiedenis. kunde. algebra.oudege- oude gesehiede-

schiedenis. nis, stenografie.

4e „ amerik. letter- latijn, grieksch, latijn, amerik. latijn, amerik. fransch of aiuerik. letterk.,

kunde, wiskun- amerik. letterk., letterkunde,wis- letterkunde,wis- (luitsch, amerik. algebra, nieuwe

de, nieuwe ge- oude geschiede- kunde, nieuwe kunde, plantk. gesch., wiskun- geschiedenis,ste-

sohiedenis. nis. geschiedenis. de,nieuwe gesch. migratie.

5e „ rhetorica, wis- latijn, grieksch, j latijn, rhetorica, rhetorioa, wis- fransch of rhetorica, wiskunde, natuur- rhetorica, wis- wiskunde, na- kunde,natuurk., duitsch, rhetori- kunde, natuurk. kunde. kunde. tuurkunde. natuurk: aardr. ca,wisk.,natuurk.

6e „ rhetorica,wisk of 1 latijn, grieksch latijn, rhetorica, rhetorica, wis- fransch of rhetorica, wis-

trigon., natuur- en geschiedenis, wiskunde of tri- kundeof trigon., duitsch, rhetori- kunde, natuurk.,

kunde, amerik. rhetorica, wisk. gonom.,natuurk. natuurk. ca, wiskunde of amerik. gesohie-

geschiedenis. trigon., natuurk. denis.

7e „ engelsche letter- latjjn, grieksch latjjn, engelsehe engelsche letter- fransch of engelsche letterkunde, scheik., en geschiedenis, letterk., staat- kunde, scheik., duitsch,engelsohe kunde, scluik. staathuishoud- engelsche letter-| huishoudkunde, staatliuishoudk. letterk., scheik., staathuish., wiskunde. kunde. staatliuishoudk. kunde of trigon.

8e „ engelsche let- latijn, grieksch latijn, engelsche engelsohe letter- fransch of engelsche let-

terkunde, schei- en geschiedenis, letterkunde, kunde, scheik., duitsch,engelsche terk., scheikun-

kunde, ziel- engelsche letter- zielkunde. zielkunde. letterk., scheik., de, zielkunde,

kunde. kunde. zielkunde. handelsrecht.