is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streerde werken bekijken, of de plaatjes bezien, welke op een groot bord zijn geprikt en betrekking hebben op eenig op dien dag of in die week te herdenken feit, of een bijzondere, pas voorgevallen gebeurtenis. Want men is daar allerminst bang om de schaar te zetten in geïllustreerde werken, als ze zóó meer nut kunnen stichten. — Het vertrek zelt ziet er zeer bi-hagel ijk uit: dooi' de goede zorgen eener jonge-dames kunstclub wordt het steeds met planten en bloemen versierd.1

In vier scholen der stad zijn uitleeningsfilialen van de bibliotheek opgericht. Daarheen worden, ter uitkiezing, elke veertien dagen twee honderd boeken gezonden — een noodzakelijke maatregel, zooals ieder zal toegeven die de onmetelijkheid der \\ estersch-Amerikaansche steden kent.

Het bovenstaande is voldoende 0111 te doen zien dat hier de bibliotheek er is voor het publiek, en niet het publiek voor de bibliotheek. Er zijn in andere steden nog veel fraaiere dan de hier beschrevene; met heffers ten gerieve der bezoekers, en voorzien van alle andere denkbare gemakken; doch deze geeft een goed denkbeeld van wat in een betrekkelijk niet groote stad gedaan wordt voor een publiek, dat wij ons als te materialistisch voorstellen om tijd te hebben tot lezen. En wel voor een publiek dat dit alles óók betaalt!

Hoezeer met zulk een bibliotheek wordt mede geleefd, bewees het feit dat op de beide dagen gedurende welke het nieuwe gebouw ter bezichtiging was opengesteld, niet minder dan twintig duizend personen van de gelegenheid hadden gebruik gemaakt. En nu wij weten dat

1 De boeken mogen ouk mede naar iiuis worden genomen , en soms geniet er (le geheele huurt van.