is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deelt men het aantal leerlingen door het aantal onderwijzers — een eenigszins ruwe maatstaf voorwaar, doch bij groote getallen niet geheel zonder waarde — dan vindt men dat (Gynin., II. B. S. jongens en meisjes bijeengerekend) oj> één leerkracht te Utrecht 11, te 's Gravenliage 10 kinderen komen; te Kansas-city daarentegen :j-_>, te Minneapolis 'J0. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat Minneapolis bekend is voor de groote zorg welke

bevolkte zijn, zoude men dus ter vergelijking het Nederlandsclie cijfer met vermoedelijk 1/4 a \'3 moeten veringen. Doeh 's Gravenhage staat op middelbaar-onderwijsgebied bij vele ouders met een zwarte kool aangeteekend, en daarom worden hieronder ook eenige cijfers voor Utrecht gegeven, alsmede die, welke op mijn woonstad betrekking hebben. Misschien geven zjj den een of ander, die tijd en gelegenheid heeft, aanleiding soortgelijke cijfers ook voor onze andere steden op te maken. ... en wellicht de hier medegedeelde te verbeteren; want het kan niet ontkend worden dat zoowel liijks- als gemeentelijke schoolverslagen duideljjke sporen dragen van niet door handelsmannen te worden opgemaakt, zoodat het zeer moeieljjk is daaruit dergeljjke cjjfers te trekken. In de Anierikaansche verslagen daarentegen vindt men somwijlen zelfs de balanswaarde der schoolgebouwen en terreinen !

Zutphen. Utrecht. 'sGravenhage. Kansas- Minnea-

cicy. polis.

Bevolking 18.000 102.000 205.000 195.000 215.000

Kinderen die middelbaar en gymnasiaal onderwijs genieten 197 759 905 2340 2227

Kosten per leerling ƒ 254 ƒ 214 ƒ 231 ƒ 100 f 131 Gemidd. jaarwedde

der leerkrachten., ƒ1917 ƒ 1944 ƒ 2065 ƒ 2660 ƒ 2425 Kinderen per leerkracht 8 11 10 32 20

Kosten per inwoner ƒ 2,78 ƒ 1,60 ƒ 1,00 ƒ 1,20 ƒ 1,36 Toename der bevolking in één jaar... 0 2 0/q 2.5 0/q 11.5 0/q 12 0/o