is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er aan liet ouderwijs wordt besteed; en dat hare schoolverordening' klassen van meer dan 24 kinderen verbiedt.

Uit het bovenstaande blijkt dat inderdaad met de leerkrachten in Amerika zuinig wordt omgesprongen. Doch ware zulks niet het geval , tot welke hoogte zouden dan niet daar de uitgaven stijgen! Nu zijn zij, niettegenstaande de hoogere onderwijzerstraktementen, ongeveer gelijk met de Nederlandsche; wel te verstaan als men bij deze geen rekening houdt met de Rijksbijdragen en de schoolgelden.

Doch juist deze gelijkheid doet te scherper het onderscheid uitkomen tusschen het middelbaar onderwijs hier en daar ginder.1 Voor datzelfde geld worden aldaar drie maal zooveel kinderen onderwezen; m. a. w. de Amerikaansche „highschool" is inderdaad een volksschool. Niet enkel omdat zij kosteloos is, maar in hoofdzaak omdat de geheele leerwijze berekend is op de behoefte der groote menigte. Die groote menigte heeft geen massa-geleerdheid van noode: enkele vakken voor ieder bijzonder geval uit te kiezen, zijn voor haar voldoende. Van daar de vele leergangen, die de leerling daarenboven met goedvinden van den Directeur (in vele steden althans) kan wijzigen; van daar de vele vakken, welke zelfs in die leergangen geheel ter vrije keuze staan. Maar ook om die reden de gelegenheid gegeven om op school te studeeren, als dit thuis bezwaarlijk mocht zijn, wegens te kleine woning; het zoo gemakkelijk maken van het raadplegen van boeken; het lang open zijn der bibliotheken ; de instelling van een „reference departement", waardoor

1 Natuurlijk reken ik het gymnasiaal onderwijs tot liet middelbaar ouderwijs.