is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar noch kunst, noch kennis der natuur, noch wetenschap vormen te zamen het onderwijs. Daartoe is weer noodig: het kweeken van gemeenschapsgevoel, het ontwikkelen van ons gemoed. In dit opzicht is Amerika ver Europa vooruit: alleen reeds door de positie welke de vrouw er inneemt. En als onderwijzeres, èn als leerlinge werkt zij in liooge mate ontwikkelend en beschavend.1

Dat in 't algemeen de „toon" in Amerika zeer beschaafd is — ook bij die lagere klassen waarbij wij dat in Europa in het geheel niet eischen durven, niet vragen, zelfs niet verwachten — moet m.i. enkel worden toegeschreven aan den invloed van de vrouw in de school; een invloed welke zich van daar uitbreidt over de geheele maatschappij. Niet aan den omgang tusschen rijken en armen is die beschaving te danken: die omgang verschilt niet veel van de Europeesche. Wij zagen reeds hoe de éénklasse spoor er feitelijk een drieklassige is; en evenmin zendt een gegoed Amerikaan zijne kinderen naar de openbare school. Maar op die openbare scholen ontbreekt niet de vrouw; en de vrouwen daar zijn andere dan onze door sleur en bijgeloof minwaardig gehoudene vrouw-dieren.

Zoo trekke niet enkel wie weten wil wat op materieel gebied de mensch kan bereiken, naar Amerika; maar ook ga daar heen wie wil vóórzien wat, bij gezonder, betere verhouding tusschen de beide geslachten, de vrouw zijn kan voor de maatschappij en voor zich zelf. En hierbij heli ik natuurlijk niet het oog op de schatrijke NewYorkschen: hare nitmiddelpuntigheid is het gevolg van eenen door niets in toom gehouden rijkdomswaanzin; zij zijn

1 Hierbij heb ik het oog op de scholen van Westersch Amerika, dat verreweg „modernsr" is dan het Oosten, en in vele opzichten hooger staat; in het Oosten zijn jongens en meisjes meer gescheiden.