is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der lessen van de Iloogere Burgerschool te Denver. Eiken morgen, bij den aanvang der school begeven zich alle leerlingen naar het Auditorium — de groote zaal, hier evenals te Kansas-city, op zolder. Daar leest dan de Directeur een hoofdstuk voor uit den bijbel, of' wel behandelt eenig feit uit de schoolwereld, uit stad of uit de ruimere wereld, hetwelk hij meent dat indruk kan maken op het gemoed der leerlingen, ontwikkelen kan hun gemeenschapsgevoel. Vervolgens wordt een gezang aangeheven uit een liederenboek, door den leeraar in de muziek samengesteld uit de gezangboeken van alle gezindten.

Wat het lezen van den bijbel betreft (dat zonder commentaren geschiedt) verzekerde mij de Directeur, dat niettegenstaande zich onder de leerlingen vele katholieken en israölieten bevinden, daartegen nimmer eenig bezwaar was ingebracht. Soms treedt in plaats van den Directeur een ander leeraar of wel een leerling op in deze samenkomst, welke één kwartier duurt — niet langer, want allen gaat in Amerika vlug.

Op één dag der week — waartoe hier de Woensdag is gekozen — gaan de kinderen niet naar boven. Dan begeven zij zich dadelijk in de klasse waar zij hun eerste dagelijksche les zullen ontvangen, en gebruikt de „roomteaeher" dat eerste kwartier om op gelijken trant de leerlingen toe te spreken, en zoodoende den band tusschen hem en de kinderen nauwer toe te halen.

De uitdrukking en vooral de functie van den „roomteacher" vereischt eenigen uitleg: Elk leeraar heeft n.1. zijn eigen klasse-kamer; niet hij, maar de kinderen verhuizen — wat een noodwendig gevolg is van de groote vrijheid die aan de leerlingen in de keuze der vakken gelaten wordt. Vanwege het gering aantal vakken dat

13