is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder kind mag nemen, wisselt het dagprogram slechts weinig; steeds brengen «lus dezelfde leerlingen het eerste morgenuur bij denzelfden onderwijzer door.

Over deze kinderen nu speelt de „room-teacher al* t ware voogd; hij gaat na of zij bij andere leeraren hun plicht doen, onderzoekt om welke reden /ij van school blijven, enz. enz.; in één woord, hij vervangt voor hen den directeur, die bij een school van bijna tweeduizend leerlingen natuurlijk niet tot zulke bijzonderheden kan afdalen.1

Volks-school; school der gemeenschap. Aldus kan de Amerikaansche Hoogere Burgerschool worden gekarakteriseerd. Dat zij steeds die beteekenis moge behouden! Want natuurlijk vindt men onder de leeraren sommigen die gaarne deze school op Europeesche leest zouden geschoeid zien: het schoolstelsel der knappe hoofden en knikkende knieën. Ieder is een dief in eigen nering, en ook menig Amerikaansch leeraar heeft dus liever geleerde dan flinke jongens. Doch moge liet land der vrijheid nog lang Directeuren van Hoogere Burgerscholen bezitten zooals die mij rond leidde met een bezeerden arm —de herinnering aan een leeraren-cricketstrijd en aan een

1 In <lu „high school" te Kansas-city gaat uien weder andera te werk: daar wordt iederen Vrijdag elke les tien minuten ingekort, en komen dan alle kinderen te elf uur in liet auditorium samen. In andere scholen wèèr anders, want den Hemel zij dank, de Amerikaan kent niet onze Staatsvoogdij, welke wel algemeen erkend slechte toestanden beter kan maken, maar verdere verbeteringen tegenhoudt Want hiertoe zijn proefnemingen noodig; moet van de ondervinding van anderen partij kunnen getrokken worden; en hoe is vergelijking mogelijk, waar dwaug alles op een leest schoeit.*'