is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nederlaag; een nederlaag zóó schitterend, dat er zelfs humoristische schetsjes van verschenen in een der dagbladen ! Want de leeraren van de Hoogere Burgerschool met dezen Directeur aan 't hoofd , luidden het deerlijk afgelegd — zeer ten genoege der toeschouwende leerlingen — tegenover de leeraren van de concurreerende school: the Manual training High school.

Dat deed ook mij plezier, want de Hoogere Burgerschool met handenarbeid is ook mijn uitverkorene. Immers niet enkel op de lagere school dient handenarbeid ingevoerd, ook op de hoogere. En dat begint men meer en meer in Amerika te begrijpen. Daarom wil ik ten .slotte nog even terugkeeren naar Kansas-city, naar de Manual training High school aldaar, op welke de Directeur der gewone Hoogere Burgerschool zinspeelde in zijne toespraak op Commencement-day.

Denk hierbij niet aan een ambachtschool, al wordt er getimmerd en gesmeed. Evengoed als op de andere Hoogere Burgerschool kan men verschillende wetenschappelijke leergangen volgen; zelfs wordt er latijn onderwezen. Doch men is er nog vrijer in het kiezen der vakken, en op de exacte wetenschappen wordt meer de nadruk gelegd. Geenerlei getuigschrift wordt uitgereikt, tenzij de leerling minstens twee jaren handenarbeid heeft verricht, twee jaar geteekend heeft, twee jaar natuurkunde, twee jaar natuurwetenschappen en vier jaar zijne moedertaal heeft beoefend, benevens een zeker aantal te zijner keuze staande vakken. O, als de tijd niet drong, hoe gaarne zoude ik u rondleiden in de vier manual training klassen der jongens: het eerste jaar werken aan de schaafbank, het tweede jaar model maken en draaien, het derde smeden, het vierde machinewerk. Voor de meisjes bestaat het eerste jaar de handenarbeid uit