is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbeelden: Een drietal menschen waren even vóór het losbreken van den storm uit huis gegaan om te kijken; de wind sloeg de deur op slot, zoodat zij buiten moesten blijven en schuilen tegen den muur. Tiet huis stortte in, de muur viel achterover en zij bleven ongedeerd, terwijl de personen, die zich in het huis bevonden, gedood of ernstig gewond werden. —Een ander vluchtte juist op het laatste oogenlilik in zijne woning; nauwelijks had hij de deur gesloten, of hij stond weer in de open lucht: het huis was over hem heen weggewaaid zonder hem te deren.

Volgens personen die zoowel de gevolgen hadden gezien van dezen tornado als van dien, welke St. Louis teisterde, was de New-Richmondsche de meest vernielende , hoewel de andere, vallende in een groote stad, veel meer schade had berokkend: ruim 200 dooden en 25 millioen gulden verlies aan bezittingen.

Noch de eene noch de andere cycloon schrikke echter af van het bezoeken van Amerika. Voor wie couranten leest, schijnen windhoozen een dagelijksche gebeurtenis; in werkelijkheid berokkenen zij slechts zelden schade, en bijna nooit — het land is zoo ruim — wordt een zelfde plaats tweemaal getroffen.

De tornado's of cyclonen komen in den regel alleen voor in het voorjaar en in den voorzomer; in den zomer is de lucht in Amerika te droog, en kan niet den waterdamp leveren, welke noodig is om de zuigende beweging te doen voortduren. I)e cycloonbaan is meestal — evenals de hier beschrevene — naar het noordoosten gericht; en de strook, waarover het luchtverschijnsel zijne kracht botviert, is gewoonlijk nog geen veertig kilometers lang. De cyclonen komen voornamelijk voor in het noordelijke en in het middengedeelte van de Missisippivallei,