is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een fabriek welke dagelijks 1100 landbouwwerktuigen van verschillende soort alievert, tijd hebben oni wat niet past, bij te werken? Alles moet passen!

De Anierikaansche machine is derhalve de triomf der nauwkeurigheid, gelijk zij ook is do triomf der vindingrijkheid, en — in zeker opzicht althans — de triomf deigoedkoopheid. In geen land ter wereld worden zoovele uitvindingen gedaan; wordt de werkman door den patroon zóózeer aangemoedigd om verbeteringen te bedenken. Kr zijn fabrikanten die gaarne alle onkosten van de proeven betalen, den werkman helpen patent te nemen, en enkel als voorwaarde stellen dat zij in hunne fabriek de uitvinding kosteloos mogen toepassen. Want iets—een heel klein beetje maar — vooruit te zijn op een ander, beteekent: fortuin maken.

Gebrek aan handen, hooge loonen — misschien ook de bescherming tegen invoer van buiten (welke den prikkel niet wegnam, omdat binnenslands genoeg bleef te wedijveren) ziedaar wat Amerika, waar zulk een behoefte bestaat aan de voortbrengselen der industrie, gemaakt heeft tot het eerste land der wereld op het gebied van nijverheid. — Maar hebben dan die werktuigen niet èn velen broodeloos gemaakt en de loonen doen dalen Integendeel: over het algemeen genomen zijn de loonen steeds gestegen, en is het aantal werklieden altijd door grooter geworden. Zoo bedroeg in 1850 het gemiddeld jaarlijksch loon van alle werklieden in de nijverheid (mannen, vrouwen en kinderen dooreengerekend, doch klerken en hoogere beambten buitengesloten) ƒ 620, twintig jaren later ƒ750; nog twintig jaren later (1890) ƒ 1110. 1

J C. D. Wright, in diens reeds aangehaald werk.