is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derdaad, bij Europa vergeleken, is Amerika nog zeer jeugdig; onze gouden tijd is voorbij, en reeds is de avond gevallen, terwijl daar nog steeds de zon stijgt! 1

Toch treft misschien nog het meeste in Wijckoffs boek, dat hoezeer de omstandigheden daar anders zijn

1 Levassenr heelt ui /.yn reeds aangehaald werk een uitvoerige studie gemaakt van het Amerikaansche arbeidersbudget. Daaraan zijn nevenstaande gemiddelde cijfers ontleend, waarnaast ter vergelijking gesteld zijn gemiddelden getrokken uit de cijfers, welke de , Vragen des Tijds" in 1892 gaf voor Nederlandsche arbeidersbudgetten. Daaruit blijkt ruwweg, dat ile voeding in ons land 10 pCt. meer van liet inkomen vordert; zoodat 10 pCt. minder beschikbaar blijft voor verschillende uitgaven. Ten einde te doen zien de verhouding tussohen beide rubrieken van uitgaven bjj hoogeron levensstandaard, zijn tevens medegedeeld een tweetal budgetten van meer welgestelden.

'l'jjdons mijne aanwezigheid in Amerika werd in de couranten als minimum dagloon, noodig om volgens den Anierikaanschen standaard te leven, U/3 $ gerekend, dus een weekloon van 8 dollar.

' ' Nederl.

Peroentische Massa" New-York Wie.oon-Colorado Nederland Parijs. ,

suohets j sin . ,H 1892.

verdeel,ng. ]883 1891. |,895/90 ^ jaarl. inkomen

Inkomen u -g. 6 9Jg 164j. io,3ftt 10,9$ f 14,90 ƒ 9,88 f 6,14, 20,000 fr. f 13,000 per week. 1 ' . ; !! ! : ^

Huisvesting. 19,7 ' I . t 2 17,8 [ 15,1 13,9 14,8 j 14,3 16,4 16,6

Vuur en licht 4,3 ' > " 1 ' 6,5 6,6 8,0 8,9 J 4,1 4,.t ; 3,0

Voeding 49,4 43,2 34,3 46,2 43,8 53,0 53,4 58,1 29,4 30,3

Kleeding... 15,9 15,7 14,7 13,9 15,3 18,8 14,5 12,81 12,7 15,2

Andere uit~ | - _ ut ■»j n oaven j 10,7 19,7 31,8 16.1 19,2 6,3 j 8,4 10,, 37,. 34,9