is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(hoewel ook deze aristocratie zich meer door bloed dun door geld onderscheidt), maar de Nederlanders van later tijd. Volgens een welhevoegd beoordeelaar, die jaar en dag in New-Vork-city woont, telt deze niillioencnstad nauwelijks een zestigtal Hollanders die meer dan vijfduizend dollar 'sjaars verdienen — en vijfduizend dollar daar is niet veel meer dan vijfduizend gulden te Amsterdam.

11

Om Paterson te bezoeken — de groote Nederlandsche kolonie bij New-York — waar, naar men mededeelde, wel 2">OÜO personen van llollandschen oorsprong wonen, daartoe ontbrak helaas de tijd. Maar wel werd een der nederzettingen bezocht in den Staat waar verreweg de meeste Nederlanders een toevluchtsoord hebben gezocht: in Michigan. »

Ach, Nederland heeft alles behalve reden om grootseh te zijn o]> zijne koloniën in Michigan. Want deze hebben enkel en alleen haar ontstaan te wijten aan Nederlandsche onverdraagzaamheid en geloofsvervolging.

Zie hier wat de heer G. J. Diekema, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan dier nederzettingen, den ieestvierenden der kolonie Holland in herinnering bracht, en wat liet ook wel eens goed is ons zeil voor oogen te houden : (De rede werd in 't Engelsch uitgesproken.)

Welke waren de oorzaken van de landverhuizing en kolonisatie van 1847? Bij liet eindigen van den oorlog met Spanje wevd in Nederland een Staatskerk gesticht, met scherp omschreven geloofsbelijdenis, opgesteld door de Dortsche Synode in U>18. Deze bleet de kerk van het Nederlandsche volk, totdat in 1810 koning Willem 1 — die na den val van Napoleon den troon beklom datgene voltooide, waarmede Lodewjjk Napoleon en diens broeder, de keizer, waren aangevangen : het op eigen gezag wjjzigen van het kerkelijk bestuur en van de voor-