is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware zich zelf de tong uit te snijden; en wèl mag de waarschuwing ter harte worden genomen, op het halve eeuwfeest te „Holland" uitgesproken door onzen consul te Chicago: blijft Hollandsch niet uw hart, maar niet met de tong; leeft mede het Amerikaansche leven!

In dit opzicht gaf de, helaas, in dit voorjaar overleden predikant F. W. N. Hugenholtz een goed voorbeeld. Dank zij zijne betere vorming, zijne bekendheid met de Engelsehe taal, zijne belangstelling op politiek en sociaal gebied, werd bij niet slechts bijzonder gewaardeerd — zoo was hij o. a. onlangs benoemd tot lid van een hoogst gewichtige gemeentelijke commissie—maar had hij ook zijne Amerikaansche stadgenooten meer eerbied weten in te boezemen voor de Hollanders in 't algemeen. Want van dezen hadden zij een slechten dunk gekregen — niet van de armere, hard werkende; al stonden die niet boog in ontwikkeling — maar vooral van de rijk geworden Hollando-Amerikanen; helaas, rijk geworden door gevvetenlooze exploitatie hunner eenvoudige landslieden.

Dat wie Hollandsche taaiheid paart aan Amerikaansche kennis van zaken, daar goed kan slagen, bewees onder meer de heer T., wien in gezelschap van Ds. Hugenholtz een bezoek werd gebracht. Van goede boerenafkomst., had hij in Nederland met wederwaardigheden te kampen gehad, die hem noodzaakten in Amerika de fortuin te beproeven. Lang had hij in allerlei nederige betrekkingen rondgezworven; eindelijk in Minnesota gevestigd, ging het hem naar wensch; maar zijne vrouw —eene Nederlandsche — verlangde naar de nabijheid van landgenooten. Om die reden had li ij zich bij Grand-Liapids