is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik luid verwacht. \\ ie trouwens is niet omtrent de Mormonen bevooroordeeld? 11. II. Bancroft, die Utah behandelt in het 'Jl« deel van zijne reusachtige geschiedenis der Pacific States, zal dan ook door niemand van overdrijving beschuldigd worden waar hij in liet voorbericht verklaart: ninnner I»ij al zijne geschiedkundige navorschingen de waarheid te hebben moeten uitgraven van onder zulk een ontzettenden berg leugens als er omtrent dit volk zijn opeengestapeld.

llubert Bancroft's blijkbaar niet minder onpartijdige, dan uitvoerige studie legt een gunstige getuigenis af omtrent de steeds bespotte, veel geplaagde en somwijlen zeer streng vervolgde mannen, die wij Mormonen noemen, en wien een nieuw geloof de noodige kracht schonk om dit alles niet slechts weerstand te bieden, maar óók tegen de verdrukking in te groeien.

Eerbied gevoelt zeker een ieder voor die Hollanders in Michigan, die oin der geloofswille zoo veel moesten lijden, hun vaderland vaarwel zegden, en onder veel ontbering, de woeste wouden van lieverlede ontginnende, eindelijk door onverdroten arbeid tot betrekkelijke welvaart zijn gekomen. Maar hunne vervolging om der geloofswille is kinderspel, de door hen geleden ontbering is weelde en comfort, vergeleken bij de ellende en de vervolging ondergaan door de Mormonen in hetzelfde land dat voor de gevluchte Nederlanders een land der vrijheid was. Doch evenveel grooter dan de smaad was, evenveel schitterender is dan ook de victorie; en wie weten niet enkel wat mannen over hebben voor hunne heiligste overtuiging, maar ook wat mannen door hun geloof

doorgesneden ei. de lange aa van den ellipsvormigcn vloer bedraagt 71 M, de korte 40'/2 M. l)e hoogte in liet midden bedraagt 21'/3 AI. De zaal staat geheel vrij en telt twintig uitgangen.