is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch de oorspronkelijke bewoners geweest van Amerika, die overal zulke geheimzinnige terpenbouwsels hebben achtergelaten, en blijkbaar op een hoogeren trap van beschaving stonden dan de Indianen, welke ons werelddeel later bevolkten? Zijne verbeelding is toen aan 't werk gegaan, en zoo kwam hij er toe een denkbeeldige geschiedenis van dat verdwenen volk te schrijven. Van deze heeft hij mij en anderen brokstukken voorgelezen, en eindelijk besloot hij die uit te geven als een soort van roman. De druk ondervond vertraging wegens moeielijkheden met den uitgever: mijn broeder stierf intusschen, en 0111 de een of andere reden kwam er van de uitgave niets. Het handschrift werd vergeten 011 is waarschijnlijk hij den drukker gebleven. De titel waaronder mijn broeder zijn roman had willen uitgeven, luidde: liet gevonden manuscript."

Is dus de ware oorsprong van het boek van Mormon ontdekt, men heeft eveneens kunnen nagaan hoe de profeet der Mormonen Joseph Sinith aan dat handschrift is gekomen. Zekere Sidny Rigdon die bij bedoelden drukker werkzaam was — een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken, doch iemand van groote talenten als godsdienstredenaar — heeft vermoedelijk na zijne kennismaking met Sinith hem dat manuscript in handen gespeeld. In hoeverre Sinith den waren oorsprong van het boek van Mormon kende; in hoeverre hij het zelf voor eene Goddelijke openbaring hield, is natuurlijk niet uit te maken. Joseph Sinith was een dier velen, die op het punt van godsdienst als het ware erfelijk belast zijn: de boerenfamilie uit welke hij stamde, vond hare vreugde in godsdienstige twistpunten; hij zelf had al op vijftienjarigen leeftijd visioenen, zocht naar verborgen schatten — zij het ook aardsche schatten — in één