is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nieuwe emigranten zetten zich neder ter plaatse van hunne voorgangers, vermenigvuldigden zich in voorspoed , en splitsten zich na verloop van tijd in twee naties: de Nephieten en Lamanieten — aldus genaamd naar hunne stamvaders Nephi en Laman. De Nephiten namen in beschaving toe; de Lamanieten vervielen wederom tot barhaarschheid: zij zijn de eigenlijke voorvaderen der Indianen. De Nephieten waren de uitverkorenen Gods. Zij zagen visioenen; engelen gingen tot hen in; Christus verscheen hun en gaf hun heilige schriften. Maar na de gouden eeuw kwamen tijden van beproeving: Drie, vier eeuwen na Christus vervielen ook zij tot zonde, en de Lamanieten werden het werktuig hunner vernietiging.

Ten tijde van hun diep verval leefde de profeet-geschiedschrijver Mormon; deze het kort begrip van de geschiedenis zijns volks voltooid hebbende, overhandigde het geschrift aan zijn zoon Moroni, die het op koperen tafelen gegrifte werk begroef in den heuvel van Cymorah, opdat de Lamanieten het niet zouden vinden. Daar ontdekte het Joseph Smith, door goddelijke ingeving.

Dat Smith's verbeelding niet minder krachtig werkte dan die van Spaulding, bewijst hetgeen de profeet mededeelde omtrent de wijze waarop hij de metalen tafelen vertaalde. Het nieuw Egyptisch, waarin zij — volgens hem waren opgesteld, kon hij natuurlijk niet lezen, doch bij die tafelen lag een wonderbril bewaard: wie dezen opzette, kon eensklaps dat schrift verstaan!

Dat onnoozele wonderbaarlijke „pakte" in dien tijd van godsdienstige re veils, en voor zooveel het boek van Mormon nog leemten overliet, werd hierin voorzien dooide goddelijke openbaringen, welke Joseph Siuith, de

21