is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij feestelijke gelegenheden; zoo onder andere op den gedenkdag welke hierboven werd geschetst.

Slechts één bedenkelijke zijde had deze militaire bezetting; de legertros bestond natuurlijk uit het schuim der maatschappij; zoodat drinken, spelen en stelen —tot ïiu toe onbekende ondeugden te Salt lake City — er even algemeen werden (1S59) als later in de mijnkampen van Nevada en Colorado. Het eenige afdoende middel was: niet tusschen beiden te komen, wanneer dit gespuis door drank verhit, elkander te lijf ging. Want zoo hielden zij zeiven opreddering.

Doch ook deze beproeving kwamen de Mormonen te boven, dank zij hunne krachtige organisatie. En ten slotte verkeerde ook zij in een voordeel. Want nu bleek het der gansche wereld zonneklaar, dat dit volk, hetwelk men een ordeloos samenraapsel waande, ordentelijker was, dan zij die uitgingen om het tot de orde te roepen.

En eindelijk (186H) trok de Pacific spoorweg, die het oosten met het westen verbond, hen niet enkel uit hunne afzondering, maar maakte hunne nederzetting inderdaad tot het middelpunt van een wereldverkeer. Had zulks eenige jaren vroeger plaats gevonden, dan zouden de Mormonen te zwak zijn gebleken om zich met goed gevolg te kunnen staande houden tegen den toevloed van andersgezinden, welke van dien spoorwegaanleg liet gevolg was. Dan zouden zij wederom het land hunner keuze hebben moeten verlaten, om ergens in het barre noorden een nieuw Zion te stichten, gelijk zij zulks nu reeds ten derden male hadden gedaan. Maar zij waren thans krachtig genoeg geworden om eiken nieuwen aanval te weerstaan. En aanvallen waren te gemakkelijker geworden, omdat zij