is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worpen en die goed geschud. Zij bedekken elkander meer oi' minder, doch dat hindert niet: gij hebt enkel recht op dat deel van uwen vierhoek, hetwelk niet door een anderen claim is ingenomen. Ziet gij dus kans om in elk van twee plekjes é6n lijn te trekken ter lengte van !H) meter, zoodanig dat beide lijnen evenwijdig loopen en 4">U meter van elkander verwijderd zijn, dan kunt gij een nieuwen claim formeeren. Wellicht zullen daarvan slechts enkele vierkante roeden werkelijk uw eigendom zijn, aangezien het overige reeds deel uitmaakt van eene andere concessie : doch wat deert zulks: misschien ligt juist in dat kleine oppervlak het goud-geluk !

Wanneer men nu nog weet dat dit goudveld een bergland is — zoodat wat plat schijnt op de kaart inderdaad gebogen is voor te stellen — en dat de kaarten eenigszins in der haast zijn opgemeten, zoo is het begrijpelijk dat het veel moeite kost om onaangenaamheden tusschen buren te vermijden. Boven, op de oppervlakte, regelt men die nog al in 't vriendschappelijke; maar veel bezwaarlijker gaat het om in de diepte, in de mijnen, te speuren in hoeverre een goudjager niet wellicht stroopt op andermans gebied. Dit is slechts mogelijk met behulp van nauwkeurige kaarten der mijngangen. . . . maar niet licht geeft een mijn-eigenaar aan zijn buur daarvan inzage. Deze heeft dus enkel vermoedens; en slechts als hij den mijn-ingenieur van zijn buurman kan koopen, en zoo diens kaarten, is met kans op goed gevolg een proces te wagen. Doch voordat het zoover komt, wordt gewoonlijk eene schikking getroffen, en dan smelten de mijnen ineen. Want advocaten-processen kunnen zelfs goudmijnen uitputten.

24