is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reeds genoemde Gold Coin mijn ligt bij Cripple creek (niet verre van Denver), het grootste goudmijnkamp in de \ ereenigde Staten, en ook het hoogst gelegen: achttien honderd meter boven den zeespiegel — dus ter hoogte van den Kigi. De lucht is er zóó droog, dat wie u afborstelt, llinke vonken uit uw lichaam kan halen: bij het steken van een sleutel in het sleutelgat, hoort gij geknetter; bij het aanraken van het gaskraantje, voelt gij een lichten schok; en dus zult gij wellicht evenzeer als ik bereid zijn te gelooven aan liet verhaal van een reiziger, die zonder lucifer liet licht aanstak — hij schuifelde enkel wat met de voeten en hield toen zijn vinger bij het uitstroomend gas: de overspringende vonk was voldoende. Overigens is het verblijf daar niet onaangenaam; zelfs ziet de zomer de heuvelen korten tijd met bloem en bladgroen getooid.

Al lang werd bij Cripple creek naai* goud gezocht; doch telkens, evenals bij het verstoppertje spelen: warm, warm, heel warm, koud — kwamen de prospectors (mijnzoekers) vlak bij het metaal, doch misten de ader. Zoo in 1N74, later in 18/9; en zelfs in 1891 ging het er nog niet naar wensch , zooals \\ ijckoll bleek — want toenmaals kon hij er geen werk vinden.

Een goudmijn te ontdekken is dus niet zoo heel gemakkelijk. Goudaderen glinsteren gewoonlijk zóó weinig, dat zei Is in de mijngang liet ongeoefend oog geen onderscheid ziet tusschen de eigenlijke rots en wat men noemt het „materiaal" (material), het erts dat het goud besloten houdt. Over deze onwetendheid behoeft niemand zich te schamen: zelfs ervaren mijnwerkers vergissen zich nog somtijds, als zij enkel op 'toog moeten schatten.

Dit klinkt anders dan vermoedelijk verwacht werd. Dat komt omdat wij hier te lande gewoonlijk aan die soort