is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

holte, schiet naar boven en danst als een fontein hoog op en neer in de zonnestralen. Na enkele oogenblikken verdwijnt wederom het water; heftig wordt nog wat stoom uitgestooten — zooals uit de af blaaspijp van een stoomketel — dan is het weder bladstil. Zoo werkt de ..New Crater" om de 2 a 3 minuten.

Want ook dit is eigenaardig modern: De geysers zijn stipt, gelijk spoortreinen.... des zomers. Men heeft er zelfs een tijdtabel van uitgegeven, in den trant van een spoorboekje. Sommige spuiten om de minuut; andere om het uur; weer andere om de twee, drie uur; enkele oni het etmaal. Er zijn er ook die om de twaalf dagen werken of met nog langer tusschenpoozen. Evenals bij den niensch : naarmate zij meer tijd hebben, worden zij sloffer. Het meest geregeld werken zij, welke eenige malen per dag moeten spuiten. Zelfs zijn er sommige zóó stipt, dat men ze eeretitels heeft toegedacht: Minute-man, Constant, en old Faithful. Vooral die „oude getrouwe" is een ware reizigersvriend: hij spuit om de 05 a 75 minuten, een viertal minuten lang, vijf en veertig meter hoog.

Doch die geyser ligt in een eerst later te bezoeken bekken; vooraf is het „lower geyser basin" te bezichtigen. Echter is eerst nog op ééne bijzonderheid van het Norris bekken te wijzen: het spookbosch. Van lange rijen doode dennen zijn tot zelfs de fijnste takjes alle met roomkleurig kiezelzuur overtrokken, en hevig is de tegenstelling tusschen dien bleeken skelettenzoom langs de geyservlakte en het frissche, vroolijke dennengroen dat daarachter oprijst tegen den strak-blauwen hemel. liet is als een visioen, een droonibosch; niet dood maar vreemd, onnatuurlijk, omvaar. De geyserdanipen hebben die dennen zoo omhuld en doen versteenen.